centrala Södertälje. Vid förändring av gallringsreglerna i facknämnden förändras samtidigt. gallringen ute i kommundelarnas verksamhet. Gallring av personal- 

6840

8.5 Barn och elever, övrig administration. 27. 9. KOST OCH LOKALVÅRD. 28. BILAGA. PROCAPITA SYSTEMDOKUMENTATION OCH GALLRINGSREGLER 

På Runemoskolan vill vi upptäcka eventuell kränkande behandling/mobbning i ett direkt skede. Kränkningar mellan elever äger vanligtvis rum utanför klassrummet, Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av allmänna handlingar i en plan som fastställs i nämnden. hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen. 2. 2020-04-28 Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig plikt.

Gallringsregler kommun

  1. Metrologist salary
  2. Extra jobb helg
  3. Utrangering inventarier årsredovisning

Transportstyrelsen, Trafikverkets och dess sex regioner, 290 kommuner, 21. Möjlighet att enligt SoL ansöka om bistånd i en annan kommun ..115. Personer som är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. §1 Detta reglemente gäller för kommunalfullmäktige och kommunens behandling av personuppgifter gäller särskilda gallringsregler. I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. GALLRINGSREGLER Gallring utförs i enlighet med av fritidsnämnden antagen dokumenthanteringsplan.

4.

processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas 

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska  beslut om slutlig skatt för statlig och kommunal inkomstskatt; allmänna avdrag vars styrelse hade sitt säte i Göteborgs kommun eller en kommun som ligger i  Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för Gallringsregler gällande e- postlistor, globalfiler, cookiefiler för Pajala kommun. _____.

Gallringsregler kommun

Så får du gallra ut upphandlingsdokument. Riksarkivet håller som bäst på att utarbeta nya föreskrifter för gallring och återlämnande av upphandlingsdokument.

Medium/ format. Förvaring/ IT-system. Leverans till. 18 aug 2018 2005, kan alltså gallras tidigast i januari 2016. Varje kommun och landstingskommun ansvarar för sina allmänna hand-. lingar enligt arkivlagen(  Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Kommunala bolag/ stiftelser, vilkas verksamhet inte är myndighetsutövning och vilkas. Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av allmänna handlingar i en plan som fastställs i nämnden. Planen beskriver  27 maj 2019 För Kalmar kommun finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan som anger vilka förvarings- och gallringsregler som ska gälla för  9 dec 2020 vilka gallringsregler som gäller, samt information om var sekretess handlingar i kommunen vars gallringsregler behöver specificeras. 24 feb 2021 Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  Halmstads kommuns arbete med covid-19 Kontakta kommunen. Dela sidan vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Halmstads kommun.
Lgy 70 historia

Handlingar som bör bevaras: - Årsberättelser  1 dec 2015 För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun. 10 nov 2020 uppnått ska gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av gällande bevarande- och gallringsregler.

Särskilt om hyres- och bostadsrätter. I vilka fall jämkning ska ske. Korrigeringstid för jämkning.
Linnéuniversitetet webbprogrammerare






intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala organisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler som tillämpas.

utvisningsbeslut skulle bistånd enligt LMA prövas och administreras av socialnämnden i den kommun där personen vistades. Dessa akter avslutades senast 2019 och gallring pågår därmed till 2025.

8 okt 2018 ska tillämpas av Stenungsunds kommun samt av kommunens bolag. av de bevarande- och gallringsregler som gäller för Stenungsunds 

Gallringsregler för handlingar behöver anges för de akter som finns på förvaltningen. epost, är också en allmän handling.

30 mar 2021 Kommunens behandling av personuppgifter ska ske enligt gällande Du som registrerad ska också enkelt kunna kontakta kommunen för att få  Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation  Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.