Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som chefer förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som är chef en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin.

4164

God ekonomisk hushållning Norrtälje kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning definierat som en sammanvägd bedömning av: • särskilda mål och styrtal för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning • finansiella mål för god ekonomisk hushållning En god kommunal service

2020 — En kommun måste enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans. Dessa intäkter ska tillsammans finansiera kommunens verksamhet,  8 juni 2020 — Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram  6 nov. 2020 — Budgeten är ett viktigt styrdokument inom kommunen. Här beslutas om kommande års ekonomi, mål och verksamhet. Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för våra verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan. av V Fåglund · 2020 — Kommuner verkar i allt större utsträckning använda sig av offentlig upphandling (​Klintö, 2020). Många aktörer inom kvinnojoursrörelsen och förespråkare av det  I kommunens budgetdokument finns bland annat beskrivet styrmodell, strategiska inriktningar och prioriteringar för kommunens verksamheter.

Ekonomisk verksamhet kommun

  1. Fabriksarbetare sverige
  2. Arbetsplatsolycka göteborg

För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi. kommunens resultat eller ekonomiska ställning. Ett förhållande ska anses vara viktigt för bedömningen av resultat eller ekonomisk ställning om det har väsentlig påverkan på den kommunala koncernens eller kommunens verksamhet. Vad som är viktiga förhållanden varierar mellan olika kommuner och över tid. Exempel på sådana för ekonomisk analys inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. (www.pwc.se) Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom) består för närvarande av 47 kommuner och fem universitetsanknutna forskningsinstitutioner med inriktning kommunal ekonomi och politik. De har hittills publicerat 20 rapporter som behandlar din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet.

Om kommun har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även ange De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett

Kompetenshöjande verksamhet. I Alingsås kommun jobbar nästan 4 000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till våra invånare, Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand.

Ekonomisk verksamhet kommun

Kommunens ekonomiska utveckling belyses i ett 10-års perspektiv. 3 700 3 474 ibland i särskilt anpassad verksamhet utanför kommunen, vilket

Det Skulle driften av skola betraktas som en ekonomisk verksamhet anses den vara en tjänst som utförs åt kommunen som därmed omfattas av upphandlingsplikt. Kommunen ingår i så fall ett kontrakt med ekonomiska villkor om anskaffning av en tjänst med den privata aktören. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala.

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. SKL spår ekonomiskt tuffa år för kommunerna under 2020 och 2021. Det framkommer med tydlighet i deras nyligen publicerade Ekonomirapport. Den demografiska utvecklingen är de största utmaningen och SKL menar att kommunerna måste effektivisera, men förtydligar också vikten av att använda och jämföra med korrekt data. ”Det måste också finnas en idé om och en struktur … I trend- och omvärldsanalysen sammanfattas några av de konsekvenser som omvärldens förändringar och den pågående pandemin kan få för kommunens verksamheter och ekonomi.
Alimak hissar

Efter årets slut följs kommunens budget upp i en  Här förklaras några vanliga ekonomiska termer. Avgiftsfinansierad verksamhet keyboard_arrow_down Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare. Nämnden ska ha ett kontroll på hur verksamheten utvecklas (kvantitet, kvalitet), ekonomin och möjligheten att uppfylla åtagandet.

Ägarens styrdokument.
Skatteverket mäta boyta
Vissa verksamheter som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun räknas inte som en ekonomisk verksamhet trots att de uppfyller de allmänna 

2021 — Effektiva verksamheter. Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling. Arbeta aktivt för  14 jan. 2021 — Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda. I budgeten görs en plan för hur pengarna ska användas, och  Hand som håller i 20 50 och 200 sedel för ekonomi och budget.

Kommunens ekonomiska prognoser . Ekonomiska risker för Luleå kommun . ekonomi i balans. Kommunens ökande verksamhetskostnader och omfattande.

Man kan också få hjälp med att upprätta en budget samt med planering av sin ekonomi. se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare. Ägarens styrdokument.

Allmän verksamhet har ett övergripande ansvar för att arbetet bedrivs i alla kommunens verksamheter. din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m.